loga MPSV_01

Informace o zahájení a realizaci projektu:

„Změna je možná – chci změnu“

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002754

financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Projekt vytváří ekonomicky udržitelný byznys model call centra firmy A-GIGA ve věznici Vinařice, který zároveň řeší sociální problém nízké zaměstnanosti a nekvalifikovanosti vězňů a tím i vysokého rizika jejich recidivy. Po propuštění jsou zaměstnáni v civilních call centrech A-GIGA. Vedle zaměstnání a kvalifikace je CS poskytnuta individuální podpora při řešení drogové závislosti, finančního managementu, bydlení a samostatného života. Předkládaný projekt zavádí novou formu spolupráce při realizaci s partnerem GŘ VS a rozšiřuje program individuální podpory CS v době VTOS i po propuštění. Rozšíření podpory snižuje rizikovost CS.

Problémy vysoké recidivy v ČR analyzuje nová Koncepce vězeňství v ČR, která za jeden z klíčových cílů považuje právě zvýšení zaměstnanosti ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Další problém představuje nedostatečná připravenost vězňů na život po propuštění, zejména drogová závislost, zadluženost, nedostatek pracovních míst, chybějící bydlení a individuální podpora integrace.

Podle údajů pro věznici Vinařice, případně ČR, je rozsah problému charakterizován následujícími údaji:

  • Nízká zaměstnanost ve VTOS v ČR (oproti oficiálním statistikám se pohybuje kolem 20-30 %)
  • Nízká nabídka pracovních příležitostí s využitelností získaných kompetencí po propuštění
  • Nedostatečná podpora pro integraci po propuštění (řešení dluhů, drogové závislosti, soc. ek. integrace), pouze 10 % odsouzených je zařazeno ve specializovaných ? standardizovaných programech
  • Nízká míra zaměstnanosti propuštěných z VTOS a tím vyšší pravděpodobnost recidivy (v ČR je recidiva 70 %, zaměstnanost propuštěných odhadována na 25 %)
  • Na nevhodnost stávajících řešení reaguje nová Koncepce vězeňství, která formuluje 9 hlavních oblastí vyžadujících změny, z nichž 5 je zahrnuto v předkládaném projektu a jeho inovačním řešení:
  • zaměstnanost
  • vzdělávání,
  • programy zacházení a SARPO,
  • řešení drogové problematiky,
  • prevence a resocializace.

Hlavní cíl navazuje na specifický cíl výzvy tj. Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ a zní:

Testování a šíření nového řešení práce s osobami ve výkonu trestu a po jejich propuštění se záměrem snížení veřejných zdrojů na tyto aktivity.

Hlavní cíl se skládá z těchto momentů

1) Zvýšení možnosti pracovního a sociálního začlenění CS

2) Zvýšení kvality života CS

3) Snížení výdajů z veřejných zdrojů

4) Snížení zadluženosti

5) Snížení recidivy CS

6) Posílení odborných kompetencí

VÝSTUPY:

1)             Materiálně připravená a organizačně zajištěná realizace navazujících projektových aktivit

2)             Vybavené a zprovoznění call centrum ve věznici

3)             Min. 200 osob motivovaných, diagnostikovaných a vybraných pro účast v programu zaměstnanosti

4)             Min. 120 osob, které absolvovaly program zaměstnanosti

5)             Až 120 osob CS, které začaly pracovat v rámci VTOS

6)             Podpora až 20 volných PM pro CS k zaučení a plnému zapracování (dle konkrétní individ. potřeb)

7)             Zhodnocení přínosů

VÝSLEDKY:

CS není ohrožena sociálním vyloučením

CS se věnuje svému rozvoji

CS je napojena na kontakty Žadatele/Příjemce

CS snižuje recidivu

CS snižuje zadluženost

CS má nové odborné kompetence

Realizace projektu je plánována od 1.8.2016 do 31.7.2018, kdy je naplánováno ukončení projektu a dosažení stanovených cílů.