Evropský sociální fond

Informace o zahájení projektu:

„Změna je možná“
CZ.1.04/3.1.02/B7.00017

financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Naše společnost získala příspěvek na realizaci projektu, který představuje sociální inovaci spočívající v nastartování a ověření systému zaměstnávání cílové skupiny osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody. Projekt vede ke změně postojů cílové skupiny, k jejímu zapojení jako aktivního spoluřešitele své pracovní a životní situace a usiluje současně o změnu přístupu potenciálních zaměstnavatelů dané cílové skupiny. Zaměstnavatelům budou prezentovány zkušenosti ze zaměstnávání osob s trestní minulostí za účelem zvýšení jejich informovanosti a překonání zažitého stereotypu o nepřizpůsobivosti a nevhodnosti této cílové skupiny pro zaměstnávání. Pilotní projekt ukotví a ověří spolupráci mezi cílovou skupinou, kterou zajistí spolupracující subjekt Věznice Vinařice a zaměstnavateli, kterými jsou příjemce a třetí subjekty. Z důvodu specifických potřeb cílovou skupinu budou do realizace projektu zapojeny také další odborné subjekty z oblasti pracovně-právního poradenství, psychosociální péče a motivace. Výběr cílové skupiny bude proveden ještě před jejím propuštěním z věznice dle standardů, které již má příjemce ověřeny z dřívějších zkušeností práce s touto cílovou skupinou a následně bude s osobami řešeno jejich zaměstnání na pracovních místech vytvořených u příjemce a třetích subjektů. Obor zaměstnání bude přímo navázán na kvalifikaci a pracovní zkušenosti, které vybraná cílová skupina získává již ve věznici, jedná se o práci operátora call centra. Příjemce totiž již od roku 2010 realizuje ve věznici Vinařice jedinečný projekt provozu call centra ve věznici, ve kterém zaměstnává vězně. Předkládaný projekt propojí již získané zkušenosti příjemce s novým záměrem příjemce, který spočívá v nastavení systému práce s cílovou skupinou po jejím propuštění na svobodu, takže výsledkem bude inovační řešení pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce a ve společnosti a bude tak zabráněno recidivě trestné činnosti. Projekt angažuje podnikatelskou sféru, která jakožto zaměstnavatel cílové skupiny bude uživatelem inovačního řešení a zajistí udržitelnost projektu i po skončení financování z veřejných zdrojů.

Projekt byl zahájen dle harmonogramu 1. června 2014. V rámci prvních dvou měsíců projektu bude řešeno zejména

  • Jmenování členů RT
  • Vymezení pravomocí a kompetencí (dodatky k pracovním smlouvám, podpisy DPP,
  • Seznámení s metodikou OP LZZ
  • Nastavení spolupráce s Věznicí Vinařice (prostory pro projektové aktivity, systém vstupu do Věznice, zajištění a motivace CS aj.)
  • Opatření na sledování a řízení rizik
  • Trvalá komunikace s účastníky projektu
  • Nastavení systému korespondence, evidence MI, oběhu dokladů a archivace
  • Příprava a realizace výběru dodavatelů dle OP LZZ
  • Příprava typových objednávek, smluv, prezenčních listin aj. dle OP LZZ
  • Nastavení kontrolních mechanismů a zpětných vazeb